chamngoncuocsong.com
Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn
Người nào không biết giận là người dại. Người nào không muốn giận là người khôn. - Ngạn ngữ Anh -