chamngoncuocsong.com
Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo.
Làm việc đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng thường kiêu ngạo. - Khổng Tử -