chamngoncuocsong.com
Khi chớm biết yêu thì vui. Lúc biết yêu rồi thì buồn.
Khi chớm biết yêu thì vui. Lúc biết yêu rồi thì buồn. - Leo Tolstoy -