chamngoncuocsong.com
Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra
Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. - Tục ngữ Việt Nam -