chamngoncuocsong.com
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa.
Bạn có thể làm mọi thứ cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lần nữa. (You will be doing anything for the one you love