cccenter.ir
جریان دودل جدید گوگل و آقای سیچی میاک
شاید سنگ فرش های کف پیاده رو های تهران را دیده باشید که به صورت خطوط موازی و یا نقطه چین تمیز داده شده اند...