capa.photo-web.cc
2017年11月12日 主日礼拝録画・録音/コリント人への手紙第2 8章1−7節 「まず自分自身を主に献げ」
■宣教:斉藤隆二師    コリント人への手紙第2  8章1-7節      「まず自分自身を主に献げ」 ■音声…