canviem-lh.cat
Ple Municipal Novembre 2018
I. PART RESOLUTÒRIA. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 1 U0104/276 PRESSA DE CONEIXEMENT PEL PLE DE L’EXPULSIÓ D’UN REGIDOR DEL GRUP POLITIC DEL PARTIT POPULAR I LA SEVA DECLARACIÓ COM A REGIDOR NO ADSCRIT (EXP. 35815/2018). 2 U0104/277 DONAR-SE PER ASSABENTAT DE LA MODIFICACIÓ EN