canviem-lh.cat
Ple Municipal Octubre 2017
PLE 10/2017 Ordinari del 24 d'octubre de 2017 ORDRE DEL DIA LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 26 DE SETEMBRE DE 2017. I. PART RESOLUTÒRIA. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 1 U0103/241 N DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA-PRESIDÈNCIA NÚMERO 6855/2017, DE DATA 19 DE SETEMBRE, APROVANT UNA SEGONA DESPESA