canviem-lh.cat
Ple Municipal desembre 2017
PLE 13/2017 Ordinari del 22 de desembre de 2017 ORDRE DEL DIA LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA CORRESPONENT A LA SESSIÓ ORDINÀRIA QUE VA TENIR LLOC EL 28 DE NOVEMBRE DE 2017. I. PART RESOLUTÒRIA. COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA ALCALDIA-PRESIDÈNCIA 1 U0104/237 DONAR COMPTE AL PLE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104 BIS