cafefekr.com
توه
برای شروع بازی باید به حالتی مانند شکل نعل اسب، بازیکن تلاش کند تا تیر(پیکان) خود را به داخل کوزه چوبی که دهانه آن تنگ است پرتاب کنند. در صورتی که تیر او به داخل کوزه بیافتد، امتیازی میگیرد. امتیاز بازیکنان از روی تعداد تیرهایی که به داخل کوزه انداخته اند تعیین می شود.