cafefekr.com
بازگشت مونوپولی: ورود بردگیم ها به دنیای جدید
چالش بزرگ برای بردگیم ها در دنیای فعلی: تقابل با دنیای نرم افزارها و اپلیکیشن ها. یکی از دغدغه های طراحان و سازندگان بازی های رومیزی و فکری عموما تقابل و حوزه کاربرد بازی های آنلاین و نرم افزاری با بازی های رومیزی است. در این راهکارهای متفاوتی در طول سالیان اخیر مورد استفاده قرارادامه مطلب