cabb.koeln
Liedtexte
Alaaf Alarm Düüveldanz E kölsch Leed ejal wo ich wor Engel Eyo Himmelblau Jetz eetz rääch Jommer ein rauche Kölsche Auge Krulleköppche Leck ens am Aasch Mütterche Puddelrüh Weiß Du noch …