bujutsusosei.com
Bujutsu Sosei – Saya no uchi
Conjunto de técnicas de Bujutsu Sosei (Myata Ryu Iaido), Saya no uchi, realizadas por el Renshi Javier Monteagudo.