brand.lehuutam.com
Đánh giá cách phản ứng của đối thủ cạnh tranh - Tâm Branding
Cần phải hiểu một cách sâu sắc toàn bộ ý đồ của một đối thủ cạnh tranh nhất định thì mới có thể dự đoán được cách đối thủ có thể hành động.