brand.lehuutam.com
Bài học Uber Việt Nam: Đừng trả lời khiếu nại trên Facebook
Trả lời khiếu nại trên Facebook. Đây là một trong những lỗi sơ đẳng mà bộ phận chăm sóc khách hàng của Uber Việt Nam mắc phải.