bouaqua.net
Chia sẻ kinh nghiệm – Phạm Thành Văn – Sự quan trọng của đa lượng Phosphates (Po4) trong hồ thủy sinh
Là 1 trong 3 dinh dưỡng đa lượng chính của hồ thủy sinh, nhưng khác với Nitrogen và K+, Phosphate chỉ cần 1 lượng nhỏ hơn nhiều. 1 hồ thủy sinh ổn định thường có độ Po4 là 1 đến 2 ppm (1 đến 2 mili…