bouaqua.net
Hồ 170L phong cách tự nhiên
Một hồ “đáng yêu”, hiệu ứng phản chiếu ở hai bên thành hồ được thể hiện rất tốt khiến người xem có cảm giác hồ rộng hơn thực tế.