book.ki-blog.biz
2013年11月24日各紙書評より
毎日新聞「今週の本棚」より 緩慢な発見 シュルテン・ナドルニー著 (白水社 2940円) 池内紀…