bmmua.com
Nỗi buồn của từ ” vẫn “
“ Vẫn ” là trạng từ xuất sắc, miêu tả sự bất biến của hành động hay cảm xúc trong sự thay đổi của thời gian, không gian, có giới hạn hay không giới hạn. “ Đêm qua ngủ không nước mắt, nhưng em vẫn b…