bmmua.com
Tháng Tám chờ
Tháng Tám rồi trở về được không em Về ngắm nhìn xem bầu trời xanh nơi ấy Ngày em ra đi hàng cây vẫn vậy Chỉ có con đường anh bước mãi dài thêm Em có về xem hoa buông sắc đêm đêm Lá rơi sau hè phủ v…