bmmua.com
Gửi cô gái ấy
Cô gái ấy từng hỏi tôi thế này. “Làm sao để quên đi được quá khứ?” Có khó gì đâu nếu cô không giữ, Những yêu thương chẳng phải của riêng mình. Người đến sau cô chỉ thể lặng thinh, Buồn …