bmmua.com
Biệt ca
Mỗi nắng xuống là một lần chia biệt Mỗi mai lên lại một cuộc bắt đầu Đời luân chuyển, ta làm gì khác được Chẳng thể nào dừng mãi để chờ nhau.…