bmmua.com
ra đi.
ta sẽ lại ra đi một lần nữa khi đớn đau tràn đến như thủy triều ta sẽ đi và sẽ không ngoái lại vì biết rằng người sẽ chẳng đuổi theo