bmmua.com
Chạy đi!
Khi lòng đã không còn chờ mong bất cứ điều gì thì hãy chạy đi… Vẫn còn kịp để sống cuộc đời mà mình từng hoài nghi vẫn còn kịp dang tay ra và lòng mở rộng vẫn còn kịp khóc đến tận cùng rồi c…