bmmua.com
Mưa lá lá mưa
ta bỗng thoảng buồn lo em đang lạnh những đêm nằm nghe mãi lá ăn mưa trăng theo nước chảy xuyên tầng không mỏng dẫu không còn thao thiết quá như xưa