bmmua.com
Hoa Cẩm Chướng Xanh và Sáu Dải Ruy-băng cho nàng buộc tóc
If I were a minstrel I’d sing you six love songs, To tell the whole world of the love that we share, If I were a merchant I’d bring you six diamonds, With six blood red roses for my love to wear, A…