bmmua.com
Ngày cầm tù
by Cappuccino. Ngày thật dài. Khắc khoải tự mình trong cái vỏ ốc bé bỏng. Không message. Không lời …