bmmua.com
Đạo Oshin
Thân mến tặng Phí A Hoàn, bạn thân của tôi – oshin chuyên nghiệp. Mùa xuân các đôi uyên ương vào cuộc hôn phối, mùa thu các đôi uyên ương sinh nở, thành ra mùa thu là mùa Hà Nội khan hiếm osh…