blog.zoya.com
Best in Eco-Friendly Beauty: Zoya Nail Polish - Zoya Blog
Zoya makes the list for Lauren Conrad's Best in Eco-Friendly Beauty Brands. Zoya makes the worlds most Eco-freindly nail polish.