blog.sunfrogshirts.com
Thiết kế
Sau khi đã có một lượng khán giả, và ý tưởng chung về những điều họ muốn, chúng ta sẽ tập trung vào việc tạo ra các thiết kế thực tế. Có một vài điều chú ý quan trọng để tạo nên những mẫu thiết kế …