blog.pej.ir
آتش
این‌بار “جمهوری سالو” بود. تنها راه خروج از جمهوری غرق شدن و پذیرفتن بود. همین و بس.