blog.pej.ir
هراس
هرکسی در زندگی خطبه‌ی هشتادمی برای خود دارد. از خطبه نباید ترسید، از نترسی باید ترسید. زندگی زیباست، حتی اگر ترس داشته باشد.…