blog.pej.ir
شارلاتانیزم
همه‌ی عکس‌هایی که می‌بینیم و می‌گیریم بخشی از کار های هنری نیستند. همه‌ی آن‌ها هم، زیر مجموعه‌ی عکس‌های جورنالیستی یا اجتماعی نیستند. عکس‌های امروز ما بیشتر صرفا ثبت کردن با کمک نور هستند تا هرچیز …