blog.pej.ir
جامه‌ی شفاف من
باورکن ما هم‌دیگر را پرت نمی‌نماییم. این را بدان که ما هم را پرت نمی‌نمایانیم نیز. و بدان که پرت نمودن نماییدن نمی‌نماید. و القصه رخسار بر رنگ نمی‌آید و نشانی از آن نه بر می‌تابد و نه می‌نماید. ما …