blog.pej.ir
به انسان نماهایِ ژنده پوش
حالم از هرچه هرزه گی به اصطلاح عاشقانه ست به هم می خورد. از هر آن چه که پشت صحنه ست و جز یک مشت کثافت، هیچ چیز دیگری نیست. کجا رفتید ای مردمان خدایی؟ به کدام گوری می روید؟ شرم بر آن چه که مهمانی مو…