blog.pej.ir
بشکست
جام‌ات از دست‌ات بگرفتم و از شیدایی تو نوشیدم‌اش. نگفتی که کاسه‌ی زهر بود. نوشیدم و نیست شدم. هستی‌ام نیست شد. نیستم، نیستم، نیستم.…