blog.mor-k.com
שדרות עיר תיירות בתנופה
כתבתה של קרן שלי קרדיט צילום באדיבות קרן שלי בסיור עיתונאים מרתק בעיר שדרות גילנו עיר תיירות בתנופה שמצליחה למנף את עצמה בתחומים רבים של עשיה, חינוך, תרבות, בינוי שיכון ופיתוח משאבים ומנסה לתת מענה…