blog.mor-k.com
בית לוינשטיין ערב התרמה 2014
כתבתה של קרן שלי עמותת ידידי בית החולים לוינשטיין, בראשותם של ארז מלצר היו"ר ושולה מליק המנכ"לית קיימה ביום שלישי 16 בספטמבר, אירוע התרמה למען בית החולים לוינשטיין.…