blog.etcpool.com
อาการของคน “ป่วย”
แม้คนค่อนโลกจะชื่นชมความเด็ดเดี่ยวแน่วแน่ของเกรต้าในการออกมารณรงค์เพื่อให้มีแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ แต่เมื่อเกรต้าเริ่มเป็นที่รู้จักและเสียงของเธอ “ดัง” ขึ้นเรื่อยๆ ฝ่ายอนุรักษ์นิยมขวาจ…