blog.etcpool.com
การละเมิดสิทธิแรงงานภาคไอที ‘แรงงานบังคับ’ เบื้องหลัง ‘จอภาพ’ ของคุณ
แปลและเรียบเรียงโดย พัชณีย์ คำหนัก 28 ก.ค. 2562 รายงานการสืบสวนสอบสวนองค์กร Danwatch เผยให้เห็นถึงการบังคับใช้แรงงานและการละเมิดแรงงานข้ามชาติในโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ประเทศมาเลเซีย เมื่อเดือน มิ.ย. 2…