blog.etcpool.com
ผู้ผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ รู้มาตั้งแต่ 50 ปีที่แล้วว่าการบริโภคน้ำตาลมีผลร้ายต่อสุขภาพ
ผู้ผลิตน้ำตาลในสหรัฐฯ รู้มาตั้งแต่ 50 ปีที่แล้วว่า การบริโภคน้ำตาลมีผลให้ไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการเส้นเลือดหัวใจตีบ หัวใจวาย ทั้งยังเป็นสาเหตุของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะ ร…