blog.etcpool.com
การเมืองสมัย พระพุทธเจ้า เรื่อง การล่มสลายของศากยวงค์
การเมืองสมัย พระพุทธเจ้า เรื่อง การล่มสลายของศากยวงค์ (รึ วงค์ตระกูลของพระพุทธเจ้า ) ต้องเกริ่นก่อนว่ายุค อินเดียโบราณ การถือชนชั้นวรรณะ สายเลือดตระกูลต่างๆเข้มข้นรุนแรงมาก ถ้าท่านจะเข้าใจเรืองพวกน…