blog.etcpool.com
เกร็ดความรู้เล็กๆ เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี
ลำดับสายพระโลหิต รัชกาลที่ ๑.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๒ รัชกาลที่ ๒.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๓ และ ๔ รัชกาลที่ ๓.. เป็นพี่ รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๔.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๕.. เป็นพ่อ รัชกาลที่ ๖ และ …