blog.etcpool.com
งาช้าง การค้า…ความเชื่อ
“งาช้าง” สัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ เป็นมงคล ความเชื่อในพลังอำนาจ ช่วยฟันฝ่าอุปสรรค แคล้วคลาดจากภยันตรายเอาชนะเหล่าศัตรูหมู่มารได้ จึงมีผู้แสวงหาเพื่อมีไว้ในครอบครอง ลายทองเหรียญ มีพันธุ์ เ…