blog.etcpool.com
ตำนานความเชื่อเรื่องงาและหางช้าง…ของชาวสุวรรณภูมิ
งาช้าง สัญลักษณ์ความบริสุทธิ์ เป็นมงคล ความเชื่อในพลังอำนาจ ช่วยฟันฝ่าอุปสรรค แคล้วคลาดจากภยันตราย เอาชนะเหล่าศัตรูหมู่มารได้ จึงมีผู้แสวงหาเพื่อมีไว้ในครอบครอง หนึ่งในตำนานเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ…