blog.etcpool.com
สุคนธบำบัด (Aromatherapy)
ดร. ประคองศิริ บุญคง ส่วนวิจัยอุตสาหกรรมเภสัชและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คำว่า “AROMA (สุคนธา)” แปลว่า กลิ่นหอม และ “THERAPY ” คือการบำบัดรักษา ดังนั้น สุคนธบำบัด จึงหมายถึงการบำ…