blog.dastino.com
علی اکبر صنعتی پدر مجسمه سازی ایران | دستینو
علی اکبر صنعتی پدر مجسمه سازی ایران است. از مشهورترین کارهای علی اکبر صنعتی فرشته عدالت در جلوی در دادگستری است.