blog.adidhotre.com
Fan vs Follower
Not everyone who follows you is your fan.