blog.abyz.ir
لذت برنامه نویسی: اتصال به پایگاه داده در c++
در این نوشته کتابخانه‌های موجود متن باز orm در c++ معرفی میشود.